Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll
Esls logga

ESLS 90 år - Klubbens historia


Eksjö SLS har tagit fram en jubileumsskrift som speglar klubbens verksamhet under dess 90 år. Materialet är hämtat dels ur klubbens verksamhetsberättelser samt när det gäller de tidigare årgångarna är källmaterialet hämtat ur Smålands-Tidingens arkiv. Av praktiska skäl så förekommer inget bildmaterial. I det avseendet samt för att få ytterligare ”historia” hänvisas till klubbens klippböcker som sträcker sig från 1940 till dagens datum. Skriften ges ut under slutet av 2016 och av den anledningen finns inte en fullständig tillbakablick för 2016.

Eksjö SLS hoppas att Du får en trevlig och kanske nostalgisk resa genom 90 år. Kanske Du också själv drar Dig till minnes något trevligt när Du läser denna tillbakablick.

En lista över klubbens ordföranden under 90 år hittar du här.

 /Styrelsen ESLS 

 

Klubben bildades 1926 närmare bestämt den 8 september. Ur Smålands-Tidningen anno 10 sept 1926 kunde man under rubriken Idrott läsa följande : På Gunnings konditori hade ett antal simentusiaster samlats för att bilda en simförening . En interimsstyrelse bildades och den fick följande utseende. Ordf. Kapten J. Jarl Vice Ordf Åkeriägare J Eklund, Kassör blev postexpiditör E. Hammarlund, Klubbmästare Löjt V Göth, Intendent Herr H. Karlsson, Löjt. Hyltén Cavallius blev vald till kommisionär, ledamöter blev H. Rosén och H. Eriksson, suppleanter fröknarna G. Schultze och I. Wahlberg. Till revisorer utsågs L. Ekbom kamrer B. Widén samt J. Karlgren. Årsavgiften bestämdes till för seniorer 2 kr, juniorer 1 kr engångsavgift 25 kr. Ur samma tidning görs följande noteringar för 1927 samt och den 22 juli påpekar ordföranden Jarl till Sv. Simförbundet ” att här har man att dragas med olämpliga badhusförhållanden”(Redan då!!). 25 och 26 juli samma år genomfördes de första simtävlingarna. Anmälningarna härför kunde man göra på en lista som fanns hos baderskan i kallbadhuset. Källforskning har inte kunnat finna några resultat. 7 augusti deltog Bojan Tell och Britta Örnberg på 200 bröst vid en simtävling i Nässjö Simstadion.

 

Den äldst bevarade skriften är årsberättelsen från år 1928. Av denna framgår det bland annat att Herr Albert Ugarph var klubben sekreterare. Vidare kan man läsa att sommaren – 28 var det  ur simningens synpunkt en synnerligen dålig sommar. Trots en dålig sommar deltog simmare dels i tävlingar i Nässjö samt DM i nyss nämnda stad. Vid DM-simningen i Nässjö tog Bojan Tell ett tredje pris i bröstsim. I övrigt kan man konstatera att verksamheten mycket gick ut på simmärkestagning.

Även nådens år 1928 var ekonomin som på den tiden kallades ”Sällskapets finanser” citerat ” något man inte borde tala om”.     

 

Åren 1929, 1930 samt 1931 gick i ungefär samma spår.

 

1932-års- berättelse var den första som var maskinskriven samt att man ur denna kunde utläsa styrelsens sammansättning. Styrelsen  bestod av Ordförande: Herr Eklund, vice ordf. Disponent Bjärle kassör Fröken Dagmar Petri, klubbmästare Löjtnant Nils Ringströmmer samt Herrarna E. Andersson Och C. Tell

Suppleanter: Herrarna K. Olsson och K. Jonsson. Vid promoveringen av kandidater och magistrar gästade Arne Borg simsällskapet och gav då en del praktiska och teoretiska råd i modern simkonst. Föreningens medlemsantal detta år uppgick till 122.

1932 var också första året man ur årsberättelsen kunde utläsa kassans ställning vilken vid årets slut gav en behållning på 172:92. Priser och simmärken hade utdelats till ett värde av 118:40. Ortspressen samt Chefen för Kungl.Göta Ingenjörkår hade detta år varit mycket tillmötesgående.

 

1933 uppgick medlemsantalet till inte mindre än 146. Kassan hade nu sjunkit till 3:45 i kontanter samt 19:46 på bankbok. Det här året blev Axel Tell klubbmästare på 100 frisim med tiden 1.26 och på damsidan segrade A G Dahl med tiden 1.40.8. Livräddningen hade också KM med S Gustavsson som segrare på herrsidan med tiden 1.51.4 samt B. Lindevald på damsidan. Raka hopp vanns av samma som segrade på 100 frisim.

 Slutorden i 1933 års årsberättelse citeras ” Arbetsutskottet vill för sällskapet påpeka den absoluta nödvändigheten av att badhuset utvidgas och förbättras i enlighet med vad förut framhållits. Vi vilja också fästa uppmärksamheten på det goda material av ungdomar som finnas att värva och utbilda i simningen konst. Intresset, viljan och energin finnes, men dessa måste mottags under drägliga förhållanden och god ledning.  

Arbetsutskottets slutuppmaning blir till simmarna: träna mera och mera målmedvetet, och till styrelsen: Var under 1934 mera närvarande såväl vid träning som tävling”

 

Fram till 1939 bedrevs verksamheten i likhet med tidigare med deltagande vid DM simningar både i hopp och simning samt promovering. Polo fanns också med i verksamheten.

 

Kanske beroende på världskriget, så lades verksamheten i malpåse ett par år och återupptogs 1943.

22/7 1943 samlades efter ett upprop i stadens tidningar ett antal simintresserade i Prästängen. Vid mötet tillsattes ett arbetsutskott bestående av Erik Nilsson, Erik Jansson, Jan Stahle, Nils Crona och Lilian Strandberg. Som medhjälpare fungerade första veckan PH Widmark från Lund. Verksamheten startade på direkten med en tävling redan den 28/7 därefter följde en korporationstävling om 4 längder den 10/8.

Antalet medlemmar uppgick till 28.

 

Handlingar som skulle kunna visa verksamheten för åren 1944-1945 saknas.

 

Året 1946 var medlemsantalet uppe i 110. Av årsberättelsen kan man bland annat utläsa att Karl-Erik Rehnby var kassör. Årets Juniormästerskap anordnades av sällskapet. Tre silver- och en bronsmedalj blev ESLS skörd. Vetlanda besegrades i två stadsmatcher. I en simborgarkamp mot norska Herten segrade Eksjö med 761 prov mot 597.

Tre simmare erhöll under året Sv.Simf. standardmedalj nämligen Vivan Wigh, Kurt Sandell samt Gun Dahlén.       

Vid den sedvanliga luciafesten hade sällskapet nöjet att se Eksjölucian Gerd Hansson som var medlem i ESLS.

 

Årsberättelserna för åren 1947 och 1948 saknas.

 

Av årsberättelsen för 1949 framgår det att året inte hade varit särskilt framgångsrikt. Förluster tre gånger om i stadsmatcher samt en vinst. Tävlingen Hunsnäsen runt blev dock en lyckad tävling med stor publik och ett stort deltagarantal.

 

1950 hade klubben ett medlemsantal på 90 st. Stadsmatcher utkämpades både mot Tranås och Västervik. Stadsmatcherna innehöll hopp, polo samt simning.

Främsta evenemanget var simningen Hunsnäsen runt. Tävlingen arrangerades tillsammans med Smålandstidningen, I 12 och Ing 2. Simskola hade som vanligt anordnats. Utöver nämnda evenemang genomfördes traditionsenligt korporationstävlingen.

 

1951 genomfördes i stort sett samma verksamhet som 1950.

 

1952 års årsmöte avhölls på Gunnings konditori. Av verksamhetsberättelsen framgår, att det dåliga vädret satt sin prägel på säsongen. Simträningen kom igång först i början av juli. Klubbmästerskap hölls i slutet av augusti. Seniorsegrare på damsidan blev Barbro Nordh. Hon vann alla sträckorna. Bland juniorerna segrade George Karlsson, vilken under senare delen av 50-talet och början av 1960 kom att dominera bland Eksjösimmarna. George segrade på 100 fritt, rygg och bröst.

 

1953 års årsmöte genomfördes på samma plats som året innan. Verksamhetsberättelsen talade om att klubben hade nu 101 medlemmar (64 herrar och 37 damer). Årsmötet bestämde nya medlemsavgifter enligt följande: under 13 år ingen avgift, 13-15 år 2 kr, 15-18 år 3 kr, seniorer och passiva medlemmar 5 kr. Ständig medlem betalade100 kr. Sällskapet debuterade i simtävlingen Kvarnholmen runt vilken avhölls i Kalmar. Här placerade sig damlaget på en andra plats medan herrarna kom femma. I JDM placerade sig George Karlsson tvåa och fick förtroendet att representera Småland i en match mot Västergötland. Fortfarande hade simmärkesprovtagningen en framskjuten plats i sällskapets verksamhet. I ortspressen kunde man den 24/12 läsa följande:” Eksjö massönskar BAD-SIMHALL- IDROTTSHUS”.   

 

Hopp och polo var under 50-talet verksamhetsgrenar inom ESLS. Bland annat genomfördes under 1954 en brevkurs för hoppdomare av sällskapet. Svenska Simförbundet tilldelade klubben 1 svikt, 1 sviktmatta, 1 torrsviktsbälte, 1 poloboll samt ett tidur för vattenpolo. De ekonomiska förutsättningar var inte de bästa vilket man kunde utläsa av protokoll daterat 1 mars – 54, då det låg ett förslag om att åka till Jönköping. Förslaget avslogs med motiveringen ”Att med hänsyn till sällskapet finanser beslöt styrelsen att skjuta upp resan tillsvidare

Träning genomfördes med start 17 maj och var förlagt till varje måndag och torsdag kl 1900. Hoppträningen genomfördes tisdagar kl 1930 samt lördagar fm.

Tränare för simningen var Lennart Boberg och Hans Haglund, för hoppträningen ansvarade Rolf Steen.

Träningen bedrevs dels i Prästängen och dels i Vetlanda.

Simtävlingar genomfördes detta nådens år 1954 mot Tranås samt även en trestadsmatch mellan ESLS-Västervik och Mjölby.

 

1955 påbörjades simträningen i mars månad. Att det var svårt att få fram tränare framgår av följande utdrag ur styrelseprotokoll anno 5 april ”Föreslog styrelsen att dess medlemmar skulle i mån av tid ställa upp som tränare vid Prästängen under den kommande sommaren”.

 

1956 firade sällskapet 30 år. Att man arbetade med kort framförhållning visar följande tidsplan.

Den 28 september beslöts att en jubileumsfest skulle arrangeras och att 1956 års årsmöte skulle kombineras med jubileet. En kommitté om tre personer tillsattes. Vid styrelsesammanträdet 6 november beslöts att: 30-års jubileum skall avhållas på Stadshotellet 1 december kl 1930 supé med dans till ett pris av 10 kr. Sällskapets underåriga medlemmar betalar 5 kr. En inbjudningslista framtogs. Av denna kunde man utläsa att bl.a. stadsfullmäktiges vice ordf. cheferna inom Eksjö garnison, alla idrottsföreningar i Eksjö samt ett antal gamla ESLS:are fanns med på listan. Det blev en fest!

 

Under 1957 genomfördes simträningen i Vetlanda och sommartid i Prästängen. Simskola arrangerades även detta år under Gymnastikdirektör H.Haglunds utmärkta ledning och 79% blev simkunniga allt enligt årsberättelsen. Sällskapets enda deltagare vid JDM var Evy Karlson som blev 5:a på 400 frisim med tiden 7.14.5.

 

Antalet medlemmar 1958 var 61 st. Sällskapet tillägnades en fana av en anonym givare under detta år. Simträningen brevs i likhet med föregående år. En nyhet var att en del av klubbmästerskapet förlades till Jönköping.

 

1959 var enligt årsberättelsen ett mycket livaktigt år för sällskapet.

Klubbtävlingar hölls två gånger i Vetlanda. Vid nationella tävlingar i Jönköping i april segrade George Karlsson på 200 bröst med tiden 2.54.8. Vid utomhus- DM i Nässjö fick klubben en smålandsmästare i komb. höga hopp genom Göran Karlsson, dessutom blev Lennart Bergenland fyra. Man kan också notera att sällskapets ekonomiska ställning hade förbättrats.

 

Nu är vi framme vid år 1960. Sommarsimskolan hade fröknarna Evy Karlsson, Marianne Nilsson samt Anita Andersson som ledare och som trots ett miserabelt väder gjorde ett mycket bra jobb allt enligt årsberättelsen.

Simträningen bedrevs i likhet med föregående år i Vetlanda och i Prästängen. Årsberättelsen noterar att 1960 nog är det livaktigaste året i ESLS 34-åriga historia. Det var nu som George Karlsson kvalade in till SM och kom till slut på en fin sjätte plats med tiden 2.49.2 Vid Ute-DM blev brodern Göran 3:a i komb. höga hopp.

10 stycken stadsmatcher utkämpades. Klubben anordnade en nationell tävling med simmare från Vetlanda, Nässjö och Jönköping. Efter många års frånvaro av polospel deltog klubben i Smålandsserien div 3. Det spelades 6 matcher och alla förlorades, målsiffrorna blev 4-96, inte särskilt lysande men det är bättre än år 2000 enär polo inte finns i verksamheten. Sällskapet medlemsantal var under året 108. Ekonomin: Citerat” Ekonomin är god tack vare intäkter från lotterier, fritidsgruppverksamhet, kassan har under året ökat med 1387 kr 49 öre och är i dag 10 795 kr och 11 öre.  Av Eksjö stad är vi styvmoderligt behandlade då vi ej få avstänga och ta entré vid våra hemmatävlingar”. 

 

1961 deltog George Karlsson i SM men blev här utslagen i försöken. Vid Inne-DM tog bröderna Karlsson var sin seger George på 200 bröst och Göran i komb höga hopp. Tre simmare deltog i olika läger under sommaren Margareta Olsson i Eskilstuna. Jan Petersson,  Hans Carlo och nyss nämnda Margareta deltog i ett läger på Öland.

George Karlsson fick mottaga Smålandstidningens hederspris för bästa idrottsprestation under 1960.

Klubben gjorde en mycket uppskattad resa till Köpenhamn med ett 50-tal deltagare.

I årsberättelsen kan man också hitta följande: ”Att simskolan hade på ett förtjänstfullt sätt letts av Evy Karlsson och Marianne Nilsson”(obs nu är titeln fröknar borta) Simborgarprovtagningen var livlig med inte mindre än 610 provtagare.

 

1962 hade styrelsen endast 2 sammanträden!! Simskolan leddes detta år av flerfaldiga svenska mästarinnan Karin Larsson från Malmö.

Klubben deltog i 11 tävlingar. Simträningen bedrevs i Prästängen och i Vetlanda badhus. Klubben genomförde en mycket uppskattad resa till SM i Ronneby. Vidare kan nämnas att klubbens ekonomi var god även om kapitalet sjunkit med ca 2000 kr och kapitalkontot nu var ca 8700 kr. Intäkterna hade i huvudsak erhållits genom lotterier och fritidsgruppsverksamhet.

 

Under verksamhetsåret 1963 sköttes simskolan av Karin Larsson, Anna-Karin Fagerberg samt Åke Svensson. Märkestagningen blev något bättre än föregående år. Sällskapet deltog med 31 simmare i 15 tävlingar under året.Leif Foleby och Jan Petersson erhöll Sv. Simförbundets standardmedalj på 100 m bröstsim.

 

1964  stod Nässjö inomhusbad klart och det blev en  milstolpe för klubben och kanske också för Nässjö SLS, för nu kunde simträningen bedrivas året runt. i en 25m bassäng. I övrigt kan nämnas att George Karlsson detta år tilldelades ”Stora grabbars” märke.

 

1965 gick i princip i samma spår med simträning i Vetlanda och i Nässjö.

  

Klubbens 40-års jubileum 1966 firades med en resa till Köpenhamn och Roskilde bl.a. besöktes Tivoli, Zoo, Kastrup samt Roskilde domkyrka. (Kanske en inte så dum idé med lite kultur). Det här året började klubben med att själv arrangera och genomföra egna sommarläger. Tidigare hade simmarna deltagit i av Smålands Idrottsförbund anordnade läger. Klubbens första läger genomfördes i Kolsboda under ledning av George Karlsson med fru.

 

1967 hade styrelsen fyra (4) sammanträden. Simskolan hade på ett förtjänstfullt sätt letts av Marita Gustavsson, Anita Ahlstedt och Britt Grundskog. Av årsberättelsen citeras följande rader: ”Det gångna året har varit relativt gott fast simmarna har svikit vid flera tävlingar så att fullt lag ej kunnat ställa upp” Simträningen bedrevs dels i Prästängen och dels i Nässjö simhall och leddes av Georg Karlsson och Leif Foleby Ur

 

1968 års berättelse kan man läsa följande ”Det gångna verksamhetsåret har med våra mått mätt varit gott. Men ser man det i förhållande till alla andra klubbar vilka ha inomhusbad och därmed möjlighet till träning varje dag ligger vi ohjälpligt efter. Vi hade hoppats att åtminstone få en utomhusbassäng men de styrande svek oss även denna gång. Det fanns ingen förståelse varken för bad simsport eller simskola. Vi får nöja oss med 1 timmes simträning i veckan och då blir det inte heller några stora resultat även om det finns flera goda simmarämnen”.

 

Simmässigt blev 1969 ett s.k. mellanår. Klubben representerade endast med 10 simmare i fyra tävlingar. Istället för ett träningsläger anordnades en resa till Köpenhamn (var tydligen ett kärt resmål för klubben under den här tiden)

 

1970 valdes Anita Jonzon i  ESLS styrelse som kassör. Anita hade en dubbeluppgift enär hon hjälpte till med träningen, vilket citerat: ”vi i styrelsen och även simmarna är mycket tacksamma för”. Träningsläger blev det här året i Kolboda ( skall vara samma Kolboda som tidigare då nämnt Kolsboda) Man kan nu konstatera att klubben började satsa på utbildning då tre instruktörer skickades på grundkurs för siminstruktörer dessa var Anita Jonzon, Staffan Gustavsson samt Ann-Charlotte Karlsson (numera Folkesson mor till Pia). Ännu en milstolpe i klubbens historia skrevs då klubben började träna i Nannylunds 12,5 m bassäng 2 ggr/vecka. Nya träningsoveraller inköptes till ett antal av 23 st. Sponsor var Eksjö-Hus. Simmarna betalade själva 30 kr!!!

 

1971 var ett händelserikt år med ESLS mått mätt.  Utöver simträning i Nässjö och på Nannylund startade man gymnastik (för simmare). Simträningen bedrevs i Nässjö på torsdagar, Nannylund  måndagar, torsdagar och lördagar. Anita Jonzon, Staffan Gustavsson och A-C Karlsson genomgick kurs nr 2 för siminstruktörer. Träningslägret genomfördes tillsammans med Vetlanda Simsällskap i Getinge. Man utnyttjade Nannylunds simhall också för att genomföra en tävling för klubbens yngsta. Föräldraträff på Krusagården samlade 60 simmare och föräldrar. I övrigt hänvisar författaren till årsberättelsen.

 

1972 var medlemsantalet uppe i 104 st. Tränare under året samma som 1971 med nytillskott i Jörgen Granath. Gymnastik (styrketräningen) svarade Claes-Göran Stelpe för. När det gällde utbildning så gick Anita Jonzon och Staffan Gustavsson en påbyggnadskurs i Ronneby. Barbro och Claes-Göran Stelpe fick sina första lärospån av Imre Jacubeck och Lasse Nyrell i Kalmar. Träningslägret var det här året förlagt till Ollerup i Danmark. Lägret genomfördes tillsammans med Kosta Simsällskap.

 

Verksamhetsåret 1973 hade medlemsantalet stigit till 166 st. Simverksamheten bedrevs i likhet med de föregående åren i Nässjö, Nannylund och på sommaren i Prästängen. Träningslägret var det här året förlagt till Simrishamn med Barbro Stelpe som ensam ledare för ett antal unga och på nätterna vakna simmare. Ett besök till Köpenhamn ingick också i programmet. För att stärka gemenskapen deltog under hösten 30 simmare i en nöjesresa till Göteborg där Liseberg var den stora attraktionen. När det gällde tävlingar så deltog klubben i seriesim div 3 Norra. Noteras bör att det anordnades tävlingar i Nannylunds 12,5m bassäng (internt). Anita Skäär numera Havskog tog en seger vid KM för födda 1961. Vid en träff med föräldrar på Krusagården kom det 11 föräldrar. Charlotte Stelpe underhöll med musik. Den 1. Oktober var en stor dag i klubbens historia då fick klubben en egen klubblokal belägen på Norra Storgatan i en lokal belägen mitt emot nuvarande Prylladan.

 

Träningslägret 1974 var förlagt till Löttorp på Öland. Ett femtontal simmare tränades under en vecka av Barbro och Claes-Göran Stelpe samt Staffan Gustavsson. Klubben blev det året seriesegrare i div 3 Norra men i kvalet till Div 2 fick klubben se sig besegrat av Gislaved!! Årets klubbmästerskap omfattade 13 grenar och fick följande medaljfördelning Damer sen. Ann-Charlotte Karlsson (Lotta Folkesson) 1. Damer jun. Elisabeth Svensson 5, Ingrid Svensson 3, Mona Johansson (Manley) 1, Anita Skäär (Havskog) 1, Herrar sen. Per Malmberg 7, Jan Brolin 4, Anders Brorsson 2. KM för ungdomar födda 1962 och senare (numera kallat UKM)  Flickor Marie Lifvergren 6, Charlotte Stelpe 1 Katarina Stelpe 1. Pojkar Peter Nilsson 3, Peter Olsson 3, Jan Olsson 3. Från den övriga verksamheten kan man utläsa att även detta år genomfördes en nöjesresa till Göteborg. Klubben anordnade en discotekdans för ungdomar, inte bara klubbens, i Parkens lokaler där nuvarande Blåsippan är belägen. Ett litet netto blev det trots att klubben fick betala för ett sönderslaget handfat (man kunde redan då).

 

Vi har nu nått fram i ”modern” tid. Några av de som nu har nämnts är fortfarande år 2000 med i klubbens verksamhet. Vilka då? Jo förutom C-G Stelpe med hustru Barbro är det Anita Jonzon, Anita Havskog, Lotta Folkesson, Mona Manley och Charlotte Stelpe.

 

Nu över till mitten på sjutiotalet närmare bestämt 1975 vad hände då? Jo, följande. Lägret var även det här året förlagt till Löttorp. 24 simmare deltog med samma ledare som föregående år med tillägget att Anita Jonzon kompletterade tränartrion till en kvartett. Vad man mest minns var värmen. Simmarna var tvungna att då och då under passen i vattnet gå upp och duscha för att svalka av sig. Nämnas bör också att vi till och med sov utomhus ett par nätter. Ny chefstränare efter Staffan Gustavsson som lämnade Eksjö, blev Roland Skagert (Nässjö)!! Liseberg var även det här året målet för en s.k. nöjesresa. Luciafirandet genomfördes i två omgångar i Nannylunds sporthall. Här deltog inte mindre än ett 100-tal simmare och föräldrar i varje omgång. Maria Sjöholm, samt syskonen Lill och Git Johansson underhöll med musik

 

1976. ESLS 50 år Tyvärr saknas årsberättelsen för detta år men av årsmötesprotokollet kan man i alla fall få fram att Ola Sjöholm och Margona Jonzon erhöll årets knattepris samt att Susanne Axelsson fick ta emot Rubergs sköld för fina prestationer. Den 15 maj firade klubben 50-år med en jubileumstävling i Nässjö samt en middag och dans på stadshotellet. Till jubileet togs det fram ett litet tennfat med gravyren ”ESLS 50 år” Sommarlägret var förlagt till Lammhults 25 meters bassäng utomhus. Vad man minns från Lammhult var att det regnade i stort sett hela tiden och att det var så kallt att del av passen genomfördes i bastun.   

 

1977 var medlemsantalet uppe i 222 st!!! därav 129 aktiva 90 passiva samt 3 ständiga medlemmar. Lägerplats blev i år Lysekil. Ledare för själva simningen var Anta Jonzon, Barbro och C-G Stelpe. För marktjänsten svarade Marita och Tage Bergqvist. Marita och Tage fortsatte långt in på 90-talet. Tack!! Från seriesimningens front kan berättas att det var det här året som ESLS missade seriesegern i Div 3 A. Margona Jonzon kom inte till start eftersom hon var väldigt nervös inför mamma Anitas väntade nedkomst av lillebror Dick. Hon blev snabbt förlåten. Ingen skugga över Margona. Dick svarar i dag år 2000 för klubbens livräddningssektion. Bland årets pristagare vid KM, UKM och Klubbrekord kan nämnas Katarina Stelpe Pernilla Selander, Margona Jonzon samt Maria Sjöholm och på herrsidan Jonas Persson (Stensjön).Jonas har nu år 2000 en son som är medlem i klubben.

 

1978-års klubbmästerskap omfattade 11 grenar. Bland flickorna erövrade Katarina Stelpe 8 segrar Pernilla Selander, Maria Sjöholm och Helena Björkman en seger vardera. Bland pojkarna tog Anders Hörvallius 4 segrar, Tony Hansson 4,  Urban Tersén 2 och Rudi Mölling en seger. UKM: Margona Jonzon 6segrar, Camilla Sjöström och Ann-Sofie Pettersson en seger vardera. Ola Sjöholm segrade på alla distanser. Lägerplats för året var Västervik, 

 

Under 1979 var simmarna på ett tredagars läger i Boxholm med Anita Jonzon, C-G Stelpe och Krister Berggren som tränare. 25 simmare deltog. Det stora lägret gick det här året i Nybro. Styrelsen säger i sin avslutning: ”Styrelsen vill tro att en ljusning i simhallsfrågan nu är inom nära räckhåll ty medel är avsatta för år 1984. Troligen kommer dock en enklare variant att byggas då penningvärdesförsämringen fortsätter”. Det här året tränade klubben förutom i Nässjö och Nannylund  även i Aneby!!, Vetlanda, Myresjö samt i Huskvarna, tala om splittring.

 

Nu över till ett nytt decennium!1980 hade ESLS följande tränare C-G Stelpe sedan 3 år chefstränare, Barbro Stelpe, Anita Jonzon, Anita Skäär, Christer Berggren, Charlotte Stelpe, Einar Dahlgren, Leif Foleby, Anna Hallendorf, Christina Davidsson, Katarina Jardén, Charlotte Jonsson, Yvonne Forsén samt Marine Svensson. Träningen genomfördes på Nannylund samt för A- och B grupperna ytterligare ett pass i veckan i Nässjö. Tranås och Västervik var lägerplatser det här året. Pernilla Selander tog silver och brons på sitt specialsimsätt bröstsim vid JDM i Växjö. Pernilla deltog på 100 m bröst vid JSM i Sundsvall där hon placerade sig som 26:a.

 

Ur verksamhetsberättelsen 1981 under rubriken Tävlingar kan man utläsa följande. Att klubben i tävlingssammanhang gjort ca 700 starter vid 30 tävlingar. Liselotte Davidsson deltog i Smålandslaget i en match mot Göteborg. Vid JDM kom klubben på en 8:e plats av 14 deltagande lag. 19 klubbrekord slogs och ett av rekorden som slogs var från 1948 det var Ola Sjöholm som stod för den bedriften.

Övrigt: En ny klubbdräkt och dito väska togs fram, med färgerna gult och svart. Klubben deltog i en demonstration för simhall  i Eksjö. Anita Skäär och Charlotte Stelpe gick kurs i träningspsykologi. Årets knattar blev Sofia Berg, Carina Eliasson samt Jesper Windisch.

 

1982 blev ESLS seriesegrare i div 3 för andra gången på åtta år . Klubben vann alla sina matcher. Eva-Lena Eriksson representerade Smålandslaget i en match mot Göteborg. När det gällde verksamhet för att få in pengar så utökades försäljningen av gödsel som hade hållit på ett antal år Försäljning av hembakat bröd vid Eksjö marknad fanns också med samt under året genomfördes skogsplantering i trakten av Ydre.

För att simmarna skulle få rätta kostvanor så anordnades ett föredrag över ämnet ”Träning och Kostvanor” i Prästängsskolan. Föredragshållare var tandläkare Sven Karlsson.

Tränare och ledare bjöds av ESLS på Eksjörevyn med efterföljande samkväm på Ing2.

 

1983 var enligt verksamhetsberättelsen ett typiskt mellanår. Det slogs endast ett KR. Det var Johan Gustavsson som gjorde det och distansen var 800 frisim. Utbildningen låg inte i träda: Karin Rosén och Katarina Jardén genomgick  kursen simlekskola, Steg 2 av Katarina Stelpe, Margona Jonzon och Camilla Sjöström. En internkurs avseende organisation genomfördes under hösten och målgrupp var styrelse och tränare. Ett veckoslutsläger i Hultsfred med 45 deltagande simmare från alla grupper genomfördes under senvåren. Klubben hade chartrat del av ett tågsätt för att komma till Hultsfred För många var det första gången de satt på ett tåg.

 

1984 var för ESLS ett lyft vad gäller kärnverksamheten – simning: HÖSTEN – 84 STOD SIMHALLEN KLAR!!!.
Detta innebar att nu kunde vi arrangera egna tävlingar. Arbetet med en egen tävling påbörjades redan under 1983. Namnet blev ”Mitt I Prick”. Tävlingen genomförs fortfarande år 2000 i maj månad. Samtidigt startades en vattengymnastikverksamhet med följande damer som ledare Barbro Stelpe, Anita Ragnarsson, Sibyl Pyyhtiä, Gun Erlandsson och Birgitta Gunnarsson. Under året bedrevs simträningen i sex grupper. Veckoslutsläger anordnades i Hultsfred och sommarlägret genomfördes i Markaryd, där 30 simmare deltog. Marita och Tage Bergkvist svarade för åttonde (8) gången för marktjänsten.

 

1985 anordnade ESLS fyra tävlingar däribland för första gången Mitt I Prick. Vem kommer inte ihåg startkort som skulle sorteras i damer och herrar samt sedan skulle seedning ske. Det var ett ganska stort ”plockepinn” jobbigt men kul, eller hur Gun och Sibyl! Utombys deltog klubben i 29 tävlingar under året.

 

1986 ESLS 60 år. Från 60-års jubileet som avhölls i hemvärnsgården kan rapporteras följande: Vår fana var smakfullt arrangerad i fonden bakom hedersbordet. Under själva festligheterna erhöll Anita Jonzon Sv. Simf. Silvermedalj. C-G Stelpe, Arne Holmberg, Leif Erlandssson och Magnus Ragnarsson erhöll Sv. Simf diplom. Vårt eget hederstecken tilldelades Anita Havskog, Einar Dahlgren, Ann-Charlotte Folkesson och Mona Johansson(Manley). Hvetlanda SS’ ordförande Per Tjäder överlämnade en gåva i form av en glasvas. Efter prisutdelning och förtäring följde så dans mm. Från simfronten så handlade det om träning, läger och tävlingar och inte minst det faktum att Sara Sjöholm kvalificerade sig till USM på 100 fj, 100 frisim samt 800 frisim. Tävlingen gick i Södertälje. Ett sponsoravtal slöts för första gången i klubbens historia och det med Olsbergs. Fortfarande år 2000 är Olsbergs vår huvudsponsor (den enda).

 

1987 startade klubben med 74 aktiva simmare, vid årets slut hade siffran stigit till 104. Det tränades i fem simgrupper. Chefstränare under året var C- G Stelpe Vattengymnastiken under samordnaren Sibyl Pyyhtiä bedrevs i 7 grupper!  Klubbens första utlandstävling genomfördes i Chomutov i Tjeckoslovakien. Resan till Tjeckoslovakien var ett samarrangemang med Nässjö SLS . Det var en upplevelse utav det något annorlunda slaget, då vi nu besökte det nu forna östblocket. Anita Jonzon kommer definitivt inte att glömma landningen i Öststyskland  då hon fotograferade en östtysk gränspolis. Det skulle hon inte ha gjort. Gränspolisen tog resolut kameran från Anita och därefter tog han filmen ur kameran och förstörde den. Tala om att det blev tyst i bussen, det var nog många som tänkte att nu får vi nog åka hem igen. Vid JSM i Umeå deltog Malena Selander på 50 frisim. Mattias Gunnarsson simmade 50 fjärilsim vid SUM-SIMS riksfinal i Helsingborg, men tyvärr finns det inga bilder från den insatsen eftersom bilderna försvann i Östtyskland. Lägerplats för sommarlägret var det här året Falköping och 33 simmare deltog under ledning av fyra ledare. För övrigt kan nämnas att Daniel Eliasson tillsammans med Li Olofsson fick årets knattepris.      

 

1988 var ur placeringsmässig synpunkt ett av klubbens bästa år, kanske det bästa när det gäller samtliga mästerskapstävlingar. Vid SUM-SIMS regionsfinal i Kalmar blev det en femteplats, JDM i Växjö gav en fjärdeplats, Ute-DM och JDM en femteplats samt vid UDM kom ESLS på en åttondeplats. Vid Simiadens regionsfinal deltog inte mindre än 20 simmare som tog 29 medaljer. Nämnas bör är att Malena Selander erhöll veteranernas vandringspris för sin prestation att kvalificera sig till JSM i Umeå 1987. C- G Stelpe utsågs av Eksjö idrottsallians till årets ledare.  Sara Sjöholm representerade Småland i en match mot Stockholm. Jacob Lindqvist och Sara representerade Småland i en match mot Östergötland. Från utbildningssidan kan noteras att Charlotte Stelpe genomgick simlekskolekursen tillsamman med Anita Havskog och Malin Ahlyr samt att Martin Lindqvist gick Steg 2:1-3. För att stärka ekonomin så såldes det gödsel. Vid  Eksjö marknad såldes det hembakat bröd samt åt I 12/ Fo 17 kapades det ved.

 

1989 var klubbens aktiva medlemmar uppe i ett antal av 120. I likhet med tidigare år så deltog klubben i alla av Sm. Simf anordnade mästerskapstävlingar . Vid JDM blev det en 4:e plats. Både Ute-och Inne-DM gav en 6:e plats. Sammanlagt deltog ESLS i 24 tävlingar under året. Mattias Gunnarsson representerade Småland i match mot Skåne och Stockholm. Klubbmästerskapen under året dominerades av nyss nämnde Mattias och Sara Sjöholm. Sara vann för tredje året i följd klubbens poängtävlan. Utbildningen under året var ganska omfattande. Mats Hultqvist  Steg1:1 och 2:2, Sofie Bergqvist och Christina Henriksson genomgick en av Svenska Simförbundet anordnad kurs för ungdomstränare. Ulla Erazim och Per-Erik Gunnarsson blev utbildade att såsom tävlingsekreterare kunna utnyttja datatekniken. Funktionärsutbildning genomfördes av 10 st med Birgitta Lindström som lärare. Linghem utanför Linköping var årets lägerplats.

 

Tyvärr så saknas årsberättelsen för 1990.

 

1991 genomfördes under påsklovet ett veckoläger i Danmark närmare bestämt i Aalborg med Katarina Stelpe och Sofie Bergqvist som ledare. Sommarlägret var förlagt i Falkenberg. Mattias Gunnarsson erhöll veteranernas vandringspris för sina under året 20 slagna klubbrekord. Från utbildningsfronten kan nämnas att Malin Ahlyr , Anita Havskog samt Charlotte Stelpe genomgick Siminstruktörskurs Steg 1:1 resp 1:2. Klubben deltog i alla möten avseende Hopp för Hälsan. Träningen som bedrevs i simhallen var uppdelad på fem grupper samt att vattengymnastiken hade sju grupper. Medlemsantalet var det här året enligt följande: aktiva 104 st och passiva 45 st.

 

1992 hade deltagarantalet av någon anledning sjunkit till 75 st aktiva. Flera träningsläger anordnades under året. Ett läger var i Hultsfred för ett 40-tal simmare med Anita Havskog, Krister Ivarsson, Anita Jonzon samt Katarina och Charlotte Stelpe som ledare. Det tål att nämnas i detta sammanhang att tåg var färdsättet till Hultsfred vilket uppskattades. Under påsklovet genomfördes två läger. DM gruppen åkte i en minibuss samt en personbil till Holland närmare bestämt till staden Drachten för ett veckolångt träningsläger. Ledare var C-G Stelpe Sofie Bergqvist samt Ulla Erazim. Sum-Sim gruppen åkte på ett femdagarsläger till Aalborg i Danmark med Anita och Catrin Jonzon som ledare. Medleygruppen gjorde en endagarsutflykt till Rosenlundsbadet. Ledare här var Christina Henriksson, Krister Ivarsson samt Monica Ekbladh. Sommarlägret var för tredje året iföljd förlagt till Falkenberg, här deltog 28 simmare.Tränare var Sofie Bergqvist, Anita Jonzon, C-G Stelpe samt Lotta Folkesson. För maten svarade Marita och Tage Bergqvist samt Birgitta Gunnarsson..

Det var det här året som Sara Sjöholm kvalade in till senior SM på 50 frisim. Prestationen gjordes i Oskarshamns inte allt för snabba bassäng. Själva simningen gjordes i ett tillfälligt lagkappslag som simmade mot Svenska Landslaget. Sara simmade 1:a sträckan och pressade verkligen landslagets startflicka. Inför sin SM start deltog Sara i ett av Smålands Simförbund anordnat träningsläger i Frankrike(Antibes). SM placeringen blev väl inte vad Sara hade räknat med men en 26 plats blev det. Under året, under ledning av Thomas och Gisela Salmén, togs Livräddningen upp som en gren inom ESLS. Tre simmare avtackades med en nyinstiftad ”förtjänstplakett” och det var Sara Sjöholm, Jacob Lindqvist samt Mattias Gunnarsson.

 

1993 startade klubben med 101 aktiva av dessa var det 19 som deltog inom Lutra-Lutra som livräddningen nu hade döpts till. Thomas Salmén tog efter halvårsskiftet över som chefstränare och den” gamle ” C-G Stelpe gick efter 16 år som chefstränare ner och tog hand om medleygruppen.(ett klokt beslut). I februari genomfördes ett veckoslutsläger med 59! simmare i Sävsjö. Påsklovsläger var det även det här året i Danmark nu  med både DM och Sum-Sim grupperna. Sommarlägerdeltagarna fick det här året se Kalmar. Under året slogs det inte mindre än 36! klubbrekord. Fredrik Erazim var den som slog flest inte mindre än 33 st individuella rekord. Hanna Toorell slog ungdomsrekordet på 100 rygg (det står sig än i dag anno 2000). Årets knatte blev Angelica Svensson. Poängtävlan vanns av i DM gruppen Fredrik Erazim följd av Dick Jonzon och Sara Sterner. Johanna Persson vann i Sum-Sim gruppen och Bonnie Horste i Medleygruppen.

 

1994 inleddes med 113 aktiva medlemmar. ESLS tränade under året i 6 simgrupper. Till detta skall läggas livräddning, vattengymnasik och två nya grenar inom denna genre nämligen vattenworkout samt aerobic. Dessa verksamheter var uppdelade på inte mindre än 10 grupper. Dessutom startade under hösten en ny verksamhet nämligen babysim under ledning av Inger Falk till sin hjälp under denna första säsong hade hon Eva Gustavsson, Eva Lundberg, Carola Roser, Gisela Salmén, Camilla Gustavsson, Helena Gustavsson, Margareta Westman, Mats Hultqvist samt Dick Jonzon. Fredrik Erazim tilldelades veteranernas vandringspris bl. för seger på 50 frisim vid årets DM samt för att ha varit outstanding vad gäller slagna klubbrekord. Till årets knatte utsågs Frida Blom. Även i år liksom tidigare år arrangerades sommarläger denna gång i Falkenberg. Under påsklovet anordnades ett kombinerat skid-och simläger i Östersund med 23 deltagare. Tre simmare avtackades vid årsmötet och det var Fredrik Erazim, Hanna Blomström samt Sara Sterner.

 

1995 Under året genomfördes själva simträningen i Eksjö simhall under ca 12 timmar per vecka uppdelat på sex träningsgrupper. Ett avbrott blev under några höstveckor under kommunalarbetarstrejken. Nöden har ju ingen lag, så klubben fick återgå till gamla tiders träning nämligen träning i Nannylunds 12,5:a. Det gick det också. När det gällde läger så var DM gruppen i Holland och sommarlägret var förlagt till Falkenberg. Nämnas bör när det gäller simning att Robert Utterström blev uttagen att simma för Småland i en tävling som gick i Danmark. Robert segrade på 50 frisim. Samme Robert samt Dick Jonzon kom sammanlagt trea resp etta vid årets Mitt i Prick. Mattias Falk och Daniel Eliasson avtackades med klubbens minnesgåva . Årets knatte blev Oscar Wireskog. Fredrik Erazim segrade i poängtävlan. Livräddarna Lutra-Lutra deltog under året i sex tävlingar förutom SM. Uppvisningar vintertid genomfördes i Mariannelund och Eksjö totalt var det 500 som såg dessa uppvisningar. Vattengymnastiken och Aerobicen hade över 200 deltagare uppdelat på 9 grupper. Babysimmet hade 60 barn uppdelat på 5 grupper.

 

Under 1996 skedde en omorganisation av simgrupperna vilket innebar en utökning av antalet simgrupper till sju. Detta innebar att simgrupperna utnyttjade simhallen 26 timmar per vecka. Motivet till denna förändring var att får en större bredd samt en smalare och bättre topp inom klubben. Under hösten pågick ett arbete att få till stånd en simallians mellan Eksjö SLS och Nässjö SLS. Efter ett väl genomfört arbete beslutade de båda klubbarnas styrelser att alliansen skulle starta 970101. Namnet på den nya klubben blev Höglandets Simklubb förkortat HSK. Simmarna tillhör respektive moderklubb men tävlar för HSK. En simmare tillhör och tävlar för HSK från och med det år han/hon fyller tretton år.

Från tävlingsverksamheten hämtas följande: Klubben segrade i seriesimmet.(Tyvärr så beslutade Smålands Simförbund att lägga ner seriesimmet). Klubbens målsättning som var att bli bland de 10 bästa klubbarna inom Småland på DM, JDM, SUM- SIM OCH UDM uppfylldes. Under året slogs det 17 klubbrekord därav 4 i lag. Noteras bör väl att det var endast damrekord som slogs! Årets poängtävling vanns av Emmelie Nilsson före Sara Sterner och Ann-Sofie Gustavsson. Systern Emma Gustavsson var uttagen att representera Småland i en match mellan Småland, Stockholm och Skåne. Nyss nämnda Emma och Emmelie Nilsson representerade Småland i en tävling i Norge. Joakim Genetay deltog i SSH-sim i Nyköping. Joakim kvalade också in på 50 m frisim till Handikapp- SM i Sundsvall. Elitgruppen under ledning av Thomas Salmén, Pia Pettersson samt C-G Stelpe genomförde ett läger i Danmark. Sommarlägret var som traditionen bjuder förlagt till Falkenberg. Ett 30-tal simmare deltog. Årets knattepris tilldelade Peter Lindberg och Rebecka Utterström. Livräddarna deltog under året i de tre stora tävlingarna Stockholm Cup, Kungsbackaracet och Tylösandspokalen. Herrarna Dick Jonzon, Daniel,Eliasson och Mattias Falk kom på åttonde plats vid SM. Damerna Sara Öhman, Camilla Gustavsson och Jessica Gustavsson kvalificerade sig till nästa års SM. Den egna tävlingen Höglandsbojen samlade inte mindre än 21 lag. Camilla Gustavsson utsågs till årets livräddare 1996 i Sverige.

Vattengymnastiken och Aerobicen samlade ca 200 deltagare. Ansvarig var mångårige ledaren Sibyl Pyyhtiä. Till sin hjälp hade hon 10 alerta damer. Babysimmet hade 50 barn vår resp. höst uppdelat på 4 grupper. Ledare här som tidigare år var Inger Falk.

70 årsjubileumet firades med en simtävling mellan dagens simmare och gårdagens. På kvällen samlades ca 80 personer på mäss Trianon för middag och samvaro.

 

1997 blev ett lyft för Eksjö SLS i och med att klubben flyttade från sin klubblokal på Kinnagatan till ett nyinköpt hus i nära anslutning till simhallen. En dröm hade gått i uppfyllelse. På nyåret startade så samarbetet på tävlingsnivå mellan klubbarna i Nässjö och Eksjö under tävlingsnamnet HSK! Klubben fick en bra start på året då man vann Ferro Sim Cup i Ulricehamn. Emmelie Nilsson deltog vid USM i Halmstad på 50 frisim. Emmelie och Hanna Toorell blev uttagna till ett Smålandsläger i Danmark. Frida Blom och Peter Lindberg var uttagna till ett s.k. kategoriläger 3. Emmeli deltog i det Smålandslag som var i Tyskland och tävlade. Joakim Genetay deltog i en handikapptävling i Nyköping.

Elitgruppen åkte under påsklovet till Italien närmare bestämt till Rimini. Resan företogs med buss via Tyskland Schweiz till Milano där det skedde byte till tåg. Under vistelsen företogs det utflykter dels till Venedig och dels till San Marino. A-gruppen under ledning av Charlotte Stelpe och Sofie Bergqvist var under påsklovet i Danmark. Den resan glöms nog inte i första taget. När man skulle packa ihop för hemresa i den för ändamålet hyrda minibussen fanns den inte på plats. Stulen jo men visst. Rådiga tränare löste även detta problem. Ännu ett kapitel i följetongen Falkenberg skrevs. Lägertränare detta nådens år 1997 var Thomas Salmén, Sofie Bergqvist, Charlotte Stelpe och Christina Henriksson. Årets knattar blev Gustav Wester och Annelie Salmén. Sara Sterner och Hanna Toorell avtackades med klubbens minnesgåva.

Vattengymnastiken bedrevs under året i fem grupper. I samband med klubbens vårfest i skidstugan avtackades följande vattengymnasikledare Sibyl Pyyhtiä, Anita Ragnarsson, Yvonne Ekeroth, Lena-Knuutas-Wells, Heidi- Marie Bjelkemyr och Anne Wallerman. Sibyl och Anita var med från starten 1984!! Babysimmet upplevde ett lyft då inte mindre än 90 barn deltog under året (40 på våren och 50 på hösten).

Livräddarnas (Lutra-Lutra) verksamhet präglades i likhet med föregående år av ett stort engagemang.  Lutra-Lutra var representerat i samtliga tävlingar under året med minst ett herr-resp damlag. Av resultaten kan nämnas att i Öppna Region Syd deltog man med tre lag. Damerna vann dubbelt och herrarna slutade trea. Vid SM i Borås var damlaget snabbast i försöken men laget blev tyvärr diskat i semifinalen. Vid vår tävling Höglandsbojen deltog klubben med fem lag. Herrarna lyckades bäst med en tredjeplats. Flera uppvisningar genomfördes.

Avslutningsvis så kan nämnas att klubben anordnade en resa till kortbane VM i Göteborg med många deltagare.

 

1998 var klubbens aktiva medlemsantal uppe i 139! Thomas Salmén klubbens chefstränare fick i december månad mottaga Eksjö kommuns pris som 1998 års främste idrottsledare! Av simmarna var det främst Frida Blom det handlade om. Hon deltog i långbane SUM-SIM. Dessutom kvalade hon in till Riksfinalen i nyss nämnda tävling och då i 25m bassäng! Tillsammans med Emmelie Nilsson var hon med i Smålandslaget i Rostock. Följande simmare från klubben var uttagna till olika läger i Smålands Simförbunds regi och förutom nyss nämnda var det Peter Lindberg, Oscar Wireskog, Rebecka Utterström, Annelie Salmén samt Karolina Persson. Elitgruppens påsklovsläger var det här året förlagt till Luxemburg. Lägret avslutades med ett deltagande i CIJ MEET som är en mycket stor tävling för Europas elitungdomar. Resan dit gick med tåg. Trots ett antal byten så missades ingen av- eller pågång, även om det var ytterst nära en gång. Varje dag var det avsatt en timme för läxläsning. Sista kvällen genomfördes en frågetävling baserat på fakta om just Luxemburg. Karin de Michiel vann! A-gruppen var under samma tid i Lökken - Maten dålig – simhallen fin- ingen stöld av minibussar. Ledare samma som föregående år. Lägret genomfördes tillsammans med Nässjö och deras ledare var Christoffer Hell (som hade sin flickvän med sig!).  

Sommarlägret var en repris på tidigare år. Poängtävlan vanns av Frida Blom före Emmelie Nilsson och Karolina Persson. A-gruppens segrare blev Robert Utterström före Therese Wirsén. Karin Herder tog förstaplatsen i medleygruppen. Inget knattepris utdelades.

Vattengymastiken fick det här året lite nytt blod i och med ett antal nya ledare nämligen Mona Manley, Maritha Nilsson, Liselotte Andersson Malin Stenbäck samt Pia Petterson. Ny ansvarig blev Barbro Stelpe. Verksamheten bedrevs i fem grupper med ca 150 deltagare. Aerobicen genomförde sin verksamhet i två grupper med 18 deltagare i veckan. Ledare som tidigare Carina Eliasson(sedermera Johansson) och Malena Selander. Babysimmet samlade det här året ca 45 barn vår resp höst. Lutra-Lutra nådde under året flera framskjutna placeringar. Höjdpunkten kom i Stockholm där damlaget segrade . Vid SM misslyckades Lutra. Målsättningen var betydligt högre satt än den sjätteplats som damerna tog resp. den niondeplats som herrlaget lade beslag på.(det skulle bli mycket, mycket bättre). Höglandsbojen drog inte mindre än 28 lag vilket gör den till en av Sveriges större livräddningstävlingar. Ett tiotal medlemmar blev under året certifierade badvakter. Dick Jonzon genomförde steg 2 i lvräddarutbildningen. I övrigt kan nämnas att Catrin Evertsson erhöll ett stipendium från Jönköpings länsförbund för ”Framgångsrik tävlingsverksamhet och en drivande kraft inom Lutra-Lutra”. En epok inom klubben avslutades i och med att Anita Jonzon slutade såsom ledare inom simningen för att kunna ägna sig helt åt styrelsearbetet som kassör.

 

1999 Under året simtränade man 26 timmar uppdelat på sju grupper. Styrketräningen bedrevs under 1,5 timme/vecka. Klubbens HSK simmare rönte under året stora framgångar. Frida Blom representerade klubben vid Sum-Sim med en 10 plats på 200 frisim som bästa placering. Emmelie simmade 50 frisim vid JSM även det en stor framgång för klubben. Årets knatte blev Jessica Wisén. Karolina Persson och Frida Blom erhöll Sv. Simförbundets standardmedalj i brons. Under året slogs det 29 individuella rekord. Det rekord som fick störst uppmärksamhet var Erik Rosenqvists på 200 bröst. Med tiden 2.43.14 raderade han ut George Karlsson rekord från 1961 på 2.45.2!! Följande simmare blev uttagna att deltaga i av Sm.Simf. anordnade läger: Frida Blom, Karolina Persson, Erik Rosenqvist, Oscar Wireskog, Rebecka Utterström samt Annelie Salmén. Årets poängtävlan i elitgruppen hade samma utseende som 1998. A-gruppens segrare blev Annelie Salmén före Maria Ljunggren. I medleygruppen segrade Emmelie Lindgren före Lisa Josefsson och Sanna Ljunggren. I likhet med tidigare år arrangerade klubben påsklovsläger. Årets lägerplats för Elit och A-gruppen blev Danmark. Det här året togs ett nytt grepp i och med att Elitgruppen efter halva veckan lämnade Danmark och for till Luxemburg för att där deltaga i CIJ MEET. A-gruppen stannade kvar ytterligare några dagar. Falkenberg var ånyo skådeplatsen för simmarhungriga ESLS:are. Thomas Salmén skriver i verksamhetsberättelsen att det månne skett ett trendbrott då det nu var fler manliga än kvinnliga ”matmammor” vid sommarlägret. Följande svarade för servicen: Ann-Kristin de Micheil, Kenth Wisén, Elisabeth och Leif Andreasson, Inga-Lill Josefsson, Lars Herder samt Jesper Raaby. Vattengymnastiken hade under året 248 betalande deltagare. Mona Manley, Caroline Svennberg, Malin Stenbäck, Maritha Nilsson, Kent Wisén samt Carina Johansson deltog i en motionsledarutbildning i Eksjö. Kenth Wisen gick en instruktörsutbildning i Stockholm och erhöll då certifikat för att utbilda i vattenträning. Aerobicen hade ett mellanår vad gäller antalet deltagare. Babysimmet höll ställningarna jämfört med tidigare år, gränssättande är ju barnafödandet. Vi får se hur det blir i framtiden.

Lutra-Lutra deltog med framgång i alla tävlingar under året. Sara Marks Öhman, Ann-Sofie Gustavsson och Camilla Gustavsson var det mest framgångsrika laget med bl.a guld både från Stockholm Cup och Tylösandspokalen. Vid SM i livräddning som arrangerades i Västerås tog damlaget silver och herrlaget med Dick Jonzon, Daniel Eliasson och Kristian Frejd en bronspeng(bättre skulle det bli).

Klubben genomförde i november en planeringshelg i Storebro för styrelse och övriga ledare.  

 

Vi är nu framme vid år 2000. Från detta år fram till i oktober månad kan noteras följande från verksamheten. Under året har styrelsen blivit naggad i kanten. Tidig höst flyttade vice ordförande Bo Andersson sin arbetsplats till Stockholm. På senhösten lämnade Lars Herder sin plats i styrelsen för nytt jobb i Västerås.

Årets påskläger för elitgruppen blev Lanzarote. Man kan konstatera att lägret var mycket lyckat. Livräddarna lyckades med sin målsättning att bli Svenska Mästare. I laget ingick Dick Jonzon, Daniel Eliasson samt Kristian Frejdh. Segern innebar att Lutra fick förmånen att representera Sverige i Nordiska Mästerskapen i Norge. Lutra svarade väl upp på ställda förväntningar genom att också bli Nordiska Mästare.och befäste därmed att de är Sveriges och Nordens Bästa livräddare i lagkapp. Damlaget med Sara Öhman Marks, Johanna Persson och Emma Gustavsson var ett av två damlag som representerade Sverige vid nyss nämnda NM. En mycket fin silvermedalj blev damernas facit!! Lutra var under våren på ett 14 dagars läger i Egypten. Kanske var det där de grundlade de stora framgångarna vid SM och NM.

Två nya inkomstkällor såg dagens ljus under året. Och det var Fälgpackning som utfördes vid tre tillfällen kul men jobbigt och den andra var Laxförsäljning god och lättjobbad! För övrigt kan nämnas att klubbens ordförande C-G Stelpe erhöll Lions pris för bästa ungdomsledare under 1999.

Till årets knatte utsågs Julia Fernholm Veteranernas vandringspris tilldelades Daniel Eliasson

 

Jubileumsåret 2001

Firandet startade redan i samband med klubbens sponsorsim den 10 december 2000. På nyåret startade en ”utställning” som visade delar av klubbens verksamhet under de gångna 75 åren.

Simmarna från klubben som ingick i Höglandets Simklubb(HSK) hade stora framgångar med bl.a. en JSM plats genom Frida Blom. Frida slog under året 7 klubbrekord!

Till årets knatte utsågs Lina Andreasson.

 Livräddarna hade ett bra år. I Halmstad tog Dick Jonzon, Kristian Frejdh och Daniel Eliasson hem Tylösandspokalen. Årets SM i Nordisk lagkapp anordnades i Eksjö. Eksjölaget på herrsidan tog en andraplats. Damlaget med Emma Gustavsson, Johanna Persson och Anna-Karin Söderlund blev trea.

Från utbildningssidan måste framhållas att 28 nya funktionärer utbildades under tre studiekvällar. Årets klubbkonferans genomfördes även detta år på Fredensborgs herrgård. Lasse Tegnèr var dagens fördragshållare.

Som tidigare nämnts så firade ESLS 75 år i simidrottens tjänst. I augusti genomfördes ”Simningens dag”. Utöver uppvisningar gavs det också tillfälle att pröva på olika sim-och vattenaktiviteter. Födelsedagen 8 september firades med jubileumstävling här segrade Daniel Eliasson. På kvällen var det jubileumsfest på Trianon med 59 deltagare. Året avslutades med en trevlig kryssning till Kiel.

 

2002. Året då klubbhuset fick en ansiktslyftning och blev en pärla inom Prästängsområdet.

Från simmarfronten kan nämnas att Oscar Wireskog slog två klubbrekord båda på 50 m bröst, lång resp. kort bana. Utlandslägret var det här året förlagt till den grekiska ön Kos.

Till årets knatte utsågs Caroline Hedström resp. Jacob Lindberg. Motionsverksamheten vattengymnastik och aerobic bedrevs som vanligt på måndagar och söndagskvällar. Ledare var Monica Andersson, Mona Manley och Maritha Nilsson resp., Carina Johansson och Malena Selander.

Livräddarna startade det här året en ny grupp KUL. Vi SM i Nordisk lagkapp kom damlaget med Emma Gustavsson, Johanna Persson och Therese Wisèn. Fredrik Enblom och Erik Rosenqvist representerade Sverige i Öppna Tyska havs-mästerskpet. Till årets unga livräddare utsågs Simon Josefsson.

Tränarna i simning fick sig en duvning i biomekanik, teknik och träningslära under en dag av Sven Rune Malmberg.

Anita Jonzon och Claes-Göran Stelpe erhöll vid Smålands Idrottsförbunds 100 års jubileum Smålandsidrottens guldmedalj för 30-årigt arbete inom klubben.

 

2003.För första gången var eksjösimmarna och tävlade i Fantomen Cup som avgjordes i Stockholm. I övrigt från simmarfronten kan nämnas att träningen även detta år har genomförts i Eksjö simhall i 6 olika grupper. 4 individuella klubbrekord slogs. Påsklägret var det här året förlagt till Hirtshals på Jylland. Tim Petri utsågs till årets knatte. Sofie Bergkvist hade som chefstränare 14 tränare under sig.

Livräddarna gjorde ingen besviken i år, enär herrlaget vid SM i nordisk lagkapp segrade. I finalen slog de också klubbrekord, laget simmade Daniel Eliasson, Dick Jonzon och Erik Rosenqvist. Vid EM som avgjordes i Halmstad deltog Dick i Sveriges A-lag, Karin de Micheil i B-laget. Till årets unga livräddare utsågs Emil Blomander och Johanna Lindskog.

 

2004. Antalet aktiva simmare var det här året det lägsta antalet på mången god dag endast 49. Desto fler var förhållandevis livräddarna med 30 aktiva.. Trots det låga antalet simmare kunde eksjösimmare visa sig på styva linan genom att kvala in till Sum-Sim riks på lång bana. Den som stod för bedriften var Danièlle Holm. Danièlle slog också under året 7 klubbrekord.16 tränare med Sofie i spetsen ansvarade för simträningen. Livräddarnas medaljskörd vid SM det här året blev en bronsmedalj genom damlaget Karin de Michiel, Johanna Persson och Karolina Persson.

 En resa till Kiel samlade ett 30-tal medlemmar.

Barbro Stelpe valdes det här året till klubbens tredje hedersmedlem.

 

Vi är nu framme vid år 2005. I likhet med tidigare år så har styrelsen arbetat i projekt samt genomfört Mitt I prick (för 20:e gg) och Höglandssbojen. Babysim och vattengymnastik och aerobic är fortfarande med i verksamheten. Årets påskläger var förlagt till Danmark närmare bestämt Han Herred, ledare var C-G Stelpe, Rune Thorell och Rebecka Utterström. Falkenberg var även detta år platsen för sommarlägret. Elitgruppen med tränarna Kenth Wisen, Charlotte Stelpe och Sofie Bergkvist var ledare då gruppen tränade en vecka i Tunisien. Lutras damer Karin De Michiel, Karolina Persson och Therese Wisen tog guld vid SM i nordisk lagkapp, det var klubbens första damguld. Noteras bör att utbildningen det här året var mycket livlig, med bland annat flera nyutbildade ledare inom babysim, livräddning och simning. Ulla-Britt Seveborn flerårig ledamot flyttade under hösten till Markaryd.

 

Klubben hade under 2006 141 medlemmar. Simmarna leddes av en stab på 14 tränare under Thomas Salmèns ledning. Dick Jonzon ansvarade för livräddarna.

Simmarna deltog i ett 20-tal tävlingar. Det slogs inte mindre än 11 klubbrekord. Danièlle Holm svarade för åtta, Sandra Larsson för två och Simon Josefsson för ett.Albin Persson var uttagen till läger med Småland Simförbund. Sandra Larsson kom trea i Ungdoms GP i sin åldersklass. Danmark, var åter platsen för påsklägret. 30 juli-4 augusti genomfördes sommarlägret i Falkenberg. Frida Persson blev årets knatte bland simmarna.

Maritha Nilsson, Monica Andersson och Mona Manley ansvarade för söndagsgrupperna i vattengymnastik. Annica Pettersson hade hand om en grupp på måndagar. Carina Johansson och Malena Selander var aerobicinstruktörer med en grupp på måndagar. Babysim under ledning av Birgitta Svensson med stöd av sju medhjälpare genomförde lektioner under 12 söndagseftermiddagar vår respektive höst. Det var 80 tal barn som deltog vår/höst.

Utbildning gick till motsats från föregående år på sparlåga.

Lutras damer blev vid tävlingar i Norge Nordiska mästarinnor. Herrarna var inte mycket sämre då det blev Svenska mästare. I damlaget simmade Karin De Micheil, Karolina Persson samt Therese Wisèn. Herrlaget bestod av Dick Jonzon, Christoffer Bergqvist och Erik Rosenqvist. I ett försök att öka medlemsantalet så gav klubben ut en informationsskrift som gick under namnet H2O-bladet. Avsikten med skriften var att beskriva klubbens verksamhet. Avsikten är att bladet skall ges ut fyra gg under året. ”Tidningen” blev utseendemässigt en fullträff. Övrigt kan nämnas att tävlingen Mitt I Prick anordnades för tjugoförsta gången.

 

Besöket av simmarungdomar från vänorten Neusäss i Tyskland var ur simmarnas perspektiv 2007 års höjdpunkt. Utöver samträning fick simmarna också mäta sina krafter med tyskarna i en tävling, som avslutade besöket. H2O bladet delades under året ut fyra gånger. Klubbens höstkonferans var det här året förlagt till Wiredaholm. Deltagarna var alla överens om att nästa år återgå till Fredensborg. Thomas Salmèn och Dick Jonzon har ansvarat för simmarna respektive livräddarna. Birgitta Svensson hade ansvaret för babysimmet tillsammans med sex instruktörer. Carina Johansson och Martiha Nilsson ansvarade för aerobic respektive vattengymnastik. Elit-och medleygrupperna var i Danmark på simläger under påsklovet. Sommarlägret var som traditionen bjuder förlagt till Falkenberg. Sandra Larsson och Albin Persson svarade för de två klubbrekord som slogs under året, båda på lång bana 800 m för Sandra och 100 fjäril för Albin. Albin, brodern Anton och Tim Petri var alla tre uttagna till Smålands Simförbunds läger, Från livräddarna sida kan nämnas att vid SM i hav tog Karin de Michiel brons, Dick Jonzon tog ett siver och ett brons. Resultaten från SM gjorde att de båda fick representera Sverige i EM i livräddning.

 

För  livräddarsektionen var året 2008 gjort ett makalöst bra år.

Livräddarna har tidigare gjort bra insatser och vunnit mästerskapstitlar, men inte så mycket och samtidigt som i år. I maj avgjordes SM i nordisk lagkapp i Uddevalla. Där segrade herrlaget med Dick Jonzon, Kristoffer Bergqvist och Erik Rosenqvist. Damlaget med Karin de Michel, Karolina Person och Danielle Holm tog silver. Dessa prestationer gjorde att de i november fick representera Sverige som landslag vid Nordiska mästerskapen i Jönköping. Vid de tävlingarna var 4 av 5 nordiska nationer närvarande och varje land ställde upp med två lag vardera i varje klass. Lutra/Sverige vann både herr och damklassen med ovan nämnda lag!

Under de nordiska mästerskapen representerade även Erik och Dick två av fyra medlemmar i Sveriges lagkappslag. De tog flera medaljer. En av medaljerna var guld i grenen 4*25m bogsering, där satte laget ett nytt Nordiskt rekord. Även Karin och Danielle tävlade i Sverigelaget och tog flera medaljer.6 nys klubbrekord blev det för livräddarna.

Thomas Salmèn med hjälp av 16 tränare ansvarade för simträningen. Glädjande nog så var det kö till klubbens simverksamhet, vilket bådar gott för den fortsatta verksamheten. Det slogs ett klubbrekord, det var Tim Petri som raderade ut ett åtta år gammalt rekord på 200 bröstsim. Danmark och Falkenberg var platser för påsk- resp. sommarläger.

Styrelsen gick under året med i projektet ”Träningsläger för styrelsen” (TFS) som anordnades av SISU. Det blev ett lyft för arbetet att driva verksamheten framåt. ”Välkommen till idrotten”var ett annat projekt, som klubben gick med i Projektet vände sig till klubbar som vill ta hand om barn med funktionshinder. Mitt i Prick genomfördes för 24:e gången.

 

2009 var ett ur månget hänseende ett händelserikt år. Klubbens babysim genomgick en förändringsfas, då ”familjen Svensson” som ansvarat för denna verksamhet avtackades vid våravslutningen.

Under våren pågick arbetet med att rekrytera och utbilda nya babysimsinstruktörer och medhjälpare.

P.g.a. inställd utbildning fick vi senarelägga starten av höstens babysim.

I slutet av september kom vi dock igång med 4 grupper som träffades 9 gånger.

I oktober startades ytterligare en grupp och alla barn som stod i kö, kunde nu få plats i verksamheten. Denna grupp träffades 6 gånger.

Under hösten deltog sammanlagt 46 barn

Ledare under hösten har varit:

Marie Thorebring, Emelie Brorsson, Hanna Ahlenius, Helena Gustafsson, Madeleine Connert, Marcia Josefsson, Carolin Creutz, Karolina Persson, Inger Falk, Anette Persson och Barbro Stelpe ansvarade för administrationen.

Under året sattes inte mindre än 11 nya klubbrekord. Tim Petri var den simmare som satte alla dessa nya rekord, samtliga på olika bröstsimsdistanser, både på lång och kort bana. Johanna Skoglund slog ungdomsrekordet på 100 m ryggsim. Tim svarade för klubbens största framgång under året då han lyckades att kvalificera sig till SUM-SIM riksfinalen på 200 bröstsim. Tim placerade sig på 15:e plats. Emmelie Fernholm var uttagen till Länstrofèn för att representera Jönköpings län. Tävlingen gick i Motala.

Livräddaren Isak Adolfsson var uttagen och tävlade på junior EM i som avgjordes i den Holländska staden Eindhoven. Hans bästa individuella placering blev 15 plats. Isak gjorde flera fina personliga rekord.

Erik Rosenqvist var uttagen som representerat till det svenska militärlandslaget. VM-tävlingen gick i Montreal/Canada. Individuellt blev hans bästa placering 4:a, detta i grenen ski. Erik var med och vann medalj i lagkappslaget på 4x25 bogsering där Sverige kom trea.

Erik har även representerat SLS landslag vid en tävling i Warendorf/Tyskland.

 

Tjugonio ledare deltog i planeringen av 2010 års verksamhet på Fredensborgs herrgård i november. Förutom planläggning av all verksamhet lades stor vikt den interna resp. externa informationen. Eva Karlsson och Mikael Kullgren har deltagit i av Svenska Simförbundet anordnad regelsymposium i Jönköping.

Under våren genomfördes funktionärsutbildning. Klubbens ledare deltog i Idrottsledardagen som anordnades i Eksjö av SISU.

Flera av klubbens ledare deltog i en föreläsning i Nässjö avseende ADHD. Projekten ”Välkommen till idrotten” och ”Träningsläger för styrelsen” avslutades under våren/ hösten. Anita Jonzon Anette Person samt Claes-Göran Stelpe deltog i en Erfarenhetsdag som anordnades i Växjö. Mattias Falk och Rebecka Utterström har genomfört ungdomstränarutbildning i Jönköping. .

Livräddaren Simon Josefsson har under året gått steg 1 utbildning.

under 2009. Svenska simförbundet tilldelade Thomas Salmèn förgyllt förtjänsttecken, Anund Petri och Marie Lifvergren diplom.

I samband med SM och årsmöte för svenska livräddningssällskapet, fick Dick Jonzon pris för årets ledare inom SLS. För detta fick han mottaga diplom och stipendium av Bertil Verner.

Mitt I Prick genomfördes för 25:e gången med 225 deltagare som representerade 12 klubbar.

2010 var det år ESLS fick bita i det sura äpplet och ställa in Mitt I Prick för första gången. Anledningen till detta var att det var får få anmälningar. Charlotte Stelpe erhöll, vid en ceremoni i Prästängshallen, Eksjö kommuns ungdomsledarpris. Tim Petri kunde för andra gången kvalificera sig till riksfinalen på 200 bröstsim, den här gången på lång bana. Med anledning av detta och att han satte inte mindre än nio klubbrekord, tilldelades Tim Veteranernas hederspris. Calella(Spanien) var platsen för A-gruppens vårläger. Sommarlägret var även det här året förlagt till Falkenberg. Livräddarna Isak Adolfsson och Hampus Kullgren representerade Sverige vid EM i livräddning. Dick Jonzon var under tävlingen assisterande förbundskapten. Vid SM tog både herrarna och damerna guld i nordisk lagkapp.

I damlaget simmade Karin de Micheil, Karolina Persson och Danièlle Holm, Dick Jonzon Michal Stypa och Daniel Creutz simmade i herrlaget. Lagen blev tack vare SM-resultaten uttagna att representera Sverige vid NM. Det blev guld för damerna. Herrlaget knep en bronspeng.

Från motionssidan kan nämnas att man gjorde ett försök med en ny grupp på onsdagar, men tyvärr så blev det för få deltagare, så det blev ingen fortsättning..

 

Vi är nu framme vid jubileumsåret 2011.Året inleddes med ett årsmöte i Olsbergs lokaler. Från mötet kan nämnas att Anita Jonzon, Anette Persson och C-G Stelpe avtackades efter mångåriga insatser inom klubben. Tim Petri tilldelades för andra året i följd Veteranernas vandringspris.

Till klubbens första kvinnliga ordförande valdes Marie Lifvergren

För få deltagare gjorde att årets Mitt I Prick i likhet med föregående år inte kunde genomföras.

Johanna Skoglund kvalificerade sig till Sum-Sim riks på 200 rygg. Tävlingen gick i Falun. Johanna kom på 21 plats. Påsklägret genomfördes även detta år i Danmark. Klubbens A-grupps simmare med ledarna Charlotte Stelpe och Thomas Salmèn deltog tillsammans med ett par handbollslag från EBK samt representanter från Eksjö kommun i ett utbyte med vänorten Neusäss. Förutom sightseeing och andra begivenheter så tävlade simmarna i en lokal tävling. 17 medaljer blev simmarnas facit. Resan avslutade för ESLS del  med ett förkortat träningsläger i Falkenberg den 2-5 aug. Där deltog 19 simmare & 8 ledare.

Den 6 aug var det havs SM i livräddning i Tylösand. Där representerade Dick Jonzon, Anton Persson, Isak Adolfsson & Hampus Kullgren klubben. Hampus tog en silvermedalj.

Junior EM i livräddning gick av stapeln i Köpenham. Anton Persson & Hampus Kullgren representerade Sverige. Det blev inga medaljer men Hampus tog klubbrekord i 50m bogsering.

Den 28 aug startade simgrupperna upp för hösten. Motionsgrupperna startade 4 sept.

Babysimmet startade den 11 sept med 6 grupper.

Den 18 sept. gick 85-års tävlingen av stapeln. Vinnarna var Erik Fagrell & Emelie Fernholm.

Det skulle firas med jubileums fest på kvällen men det var för få anmälda så festen ställdes in & vi gick ut & åt istället.

 

2012 kunde vi starta upp en ny Medleygrupp i föreningen, en grupp som vi saknat ett antal år. Tränare där var Charlotte Stelpe och Dick Jonzon. Under året kan vi registrera inte mindre än 35 nya klubbrekord! Tim Petri satte 26 av dessa rekord, Johanna Skoglund satte 9. Tim Petri lyckades kvalificera sig till SM i bröstsim, både i långbana och i kortbana. Han satte nya personliga rekord på samtliga lopp. Som om det inte var nog så blev Tim nominerad till årets manliga junior i Eksjö Kommun och vid idrottsgalan 2013 BLEV han året manliga junior.

I mars månad var A-gruppens simmare i München på tävling, en upplevelse att få tävla i Olympiabassängen där bland annat Gunnar Larsson vann 400 medley i OS 1972. Som sig bör var sommarlägret förlagt till Falkenberg för A-gruppen, Teknik och Haj.

Efter två års uppehåll så genomfördes återigen Mitt I Prick i september månad, vilket var mycket uppskattat.

Babysim och vattengympa har fortsatt verksamhet med fulla grupper.

Junior EM i livräddning gick av stapeln i Jönköping, 128 deltagare från 13 länder deltog. Sverige fick en silvermedalj i sjukvårdstävlingen med 4 personer i varje lag, i det svenska laget ingick Hampus Kullgren och Anton Persson. Övriga representanter från klubben var Sofia Adolfsson och Frida Persson. Lutra har deltagit vid de flesta av SLS tävlingar under året med flera medaljer som resultat.

Höglandsbojen gick av stapeln med 18 tävlande lag.

 

Medlemsantalet för 2013 var 149 personer, varav 72 aktiva simmare och 27 aktiva livräddare. Tillkommer gör deltagare i babysim, vattengymnastik/aerobic och masters med ca 308 personer.

Chefstränare för året är fortsatt Thomas Salmén. Simmarna har deltagit i ett 20-tal tävlingar under året och Tim satte årets 9 nya klubbrekord. Andra året i rad lyckas Tim kvalificera sig till SM i långbana. Han gjorde som under 2012 och satte nya personliga och tillika klubbrekord på samtliga tre distanser i bröstsim. Hösten 2013 flyttade Tim Petri till USA för att studera och träna simning.

9 simmare från A- och Medleygrupperna spenderade påsklovet i Danmark på träningsläger. Thomas Salmén och Charlotte Stelpe var med som tränare. Sommarlägret spenderade simmarna i Falkenberg.

Märta Orrby/Tillander var under året en av åtta uttagna ungdomar till ett sk Morgondagarläger. Där samlas framtidens landslagssimmare i handikappslaget. Märta har tävlat två gånger under året – Malmö Open och Stockholm Games. I Malmö tog Märta två guld och blev omnämnd på Handikappsförbundets hemsida av förbundskaptenen. I Stockholm simmade Märta hem två silver och satt nya fina personliga rekord. Märta simmade sponsorsim för handikappsidrotten, på två timmar simmade hon 2200m.

10 klubbar deltog i årets Mitt-I-Prick.

2013 bildades gruppen Masters i föreningen. Det fanns en efterfrågan av vuxna som ville lära sig simma crawl. Kravet är att man är över 18 och simkunnig. Medlemsantalet är 25 st mellan 20-55 år. Tränare har under året varit Dick Jonzon och Ulrika Aspling.

Junior EM gick i år i Riccione i Italien, Sofia Adolfsson och Frida Persson representerade Sverige och fick en sjätteplats i sjukvårdsmomentet som är en lagtävling.

Senior EM avgjordes i Haag/Holland. Josefin Nilsson gjorde i år debut i svenska seniorlandslaget och bästa placeringen var 50 m bogsering där hon slutade på en 14:de plats.

Många medaljer delades ut till Frida Persson under havs SM i Tylösand med två guldmedaljer på 90 m sprint och surface, silver på bräda och brons på beachflag. I övrigt har Lutra deltagit i samtliga av SLS tävlingar under året med silver för herrarna på Stockholm Cup, dam och herrbrons på Tylösandspokalen. Fyra klubbrekord i livräddning slogs av Josefin Nilsson under 2013.

Höglandsbojen gav också utdelning till Lutra bland 20 tävlande lag. Guld till juniorlaget, silver till herr och brons till damerna. Individuellt var det bara guld som gällde – seniorer 50 bogsering gick till Hampus Kullgren och Josefin Nilsson och i juniorklassen gick guldet till David Tallinger och Ellen Ullman.

Gruppen för Unga Livräddare har åter startas upp med ledning av Anton Persson.

18 personer tog sig till föreningens höstkonferens på Ljunga Park i Sävsjö för att planera 2014 års verksamhet.

Föreningen har under året tillsammans med Eksjö Kommun anskaffat en eltidtagningsanläggning för att vi ska ha möjlighet att genomföra vissa tävlingar i framtiden.

 

2014 lyckades Emelie Fernholm kvalificera sig till Sum-Sim Riks och hon satte årets två klubbrekord på 50m och 100m fjärilsim. Tim Petri lyckades kvalificera sig till SM i långbana för fjärde året i rad. Till påsklägret i Danmark följde nio simmare med tillsammans med Charlotte Stelpe, Mattias Rapakko och Tommie Åkesson. Sommarens simläger var förlagd i Falkenberg med för året nya matföräldrar, Catrin och Fredrik Evertsson. Mitt I Prick genomfördes i år som en endagarstävling i september med åtta klubbar som deltog.

Tyvärr så tvingades vi ta ett upphåll i babysimmet pga ledarbrist. Masters tränar desto fler gånger och en del inbitna triatleter deltar i träningen. Nya crawlkurser har körts under året.

Lutra har med Frida Person deltagit i två internationella tävlingar med juniorlandslaget i livräddning, en tävling i Tjeckien med 100 deltagare med en bästaplacering på 15:e plats i 50 m bogsering. Frida blev sedan uttagen till junior VM i Montpellier vilket var en lärorik, spännande och häftig upplevelse. Lutra har även deltagit i Havslivräddning i Halmstad/Tylösand. Från Eksjö deltog Anton Persson, Hugo Milton och Frida Persson.

Unga Livräddare har haft fortsatt verksamhet hela året med Anton Persson och Hugo Milton som ledare. Till årets egna livräddartävling Höglandsbojen kom det 16 lag till start.

Svenska Simförbundet tilldelade Anund Petri förtjänstmedalj i silver. Michael Kullgren och Mattias Falk tilldelades förtjänstdiplom.

 

Charlotte Stelpe har varit chefstränare under året 2015. Klubben har representerat i ett 15-tal tävlingar under året. Emelie Fernholm att under året satt ett nytt klubbrekord. I maj var 8 simmare, tränarna Charlotte Stelpe och Mattias Falk i Torremolinos i Spanien på simläger vilket var uppskattat. Sommarlägret var som traditionen bjuder förlagd i Falkenberg.

Sex klubbar deltog i årets Mitt-I-Prick

I år lyckades vi dra igång babysimmet igen efter ett års uppehåll. ESLS stod för utbildningen av fem nya babysimsledare. Våren kunde starta upp med fyra nybörjargrupper och under hösten hade vi då två fortsättningsgrupper och två nybörjargrupper. Ledarna har varit Evelina Windisch, Charlotte Säfström och Emelie Bergqvist. Åsa Danielsson gick bredvid några tillfällen under våren och Jennifer Ljungqvist har varit föräldraledig.

Vattengympa/aerobic rullar vidare men pga planerad renovering av simhallen så kunde vi endast köra 10 av 12 gånger under våren. Unga Livräddare fick pga renoveringen tillbringa träningstid i öppet vatten (Hunsnäsen) under ledning av Hugo Milton.

2015 hade Höglandsbojen 20-årsjubileum. SLS generalsekreterare Karin Brand och ordförande Camilla Wikland fanns på plats under tävlingsdagen. 26 lag tävlade i år där ett sjukvårdsmoment genomfördes på Eksjö torg. Lutras damer Karin dé Michel, Karolina Persson och Danielle Holm segrade i årets tävling och fick även priset för bästa sjukvård. I flickklassen vann Lutras lag med Lisa Ullman, Ellen Ullman och Lovisa Persson.

Under året har Jenny Ragnarsson varit ledare för två crawlkurser. Masters har gjort fina resultat, Lena Eriksson deltog i SM i Uppsala och tog guld på 1500 m frisim, 4:a på 100 och 200 m frisim och 5:a på 50 m frisim.

Årets höstkonferens med 15 personer gick av stapeln i vår klubblokal där 2016 års verksamhet planerades.

Utmärkelser kommer att ske vid klubbens 90-årsjubileum den 3 september 2016.

Uppdaterad: 15 MAJ 2018 09:33 Skribent: Åsa Gustavsson
E-post: This is a mailto link

ESLS Sponsorer:

  

Olsbergs

 

  Eksjöhus

  

 


Övriga partners och sponsorer: 

 

Sjöloppet

 

Postadress:
Eksjö SLS - Simidrott
Storegårdsgatan 1
57531 Eksjö

Kontakt:
Tel: 0721996647
E-post: This is a mailto link

Se all info